Discussion:
Ti 0a nty0w tis apokries
(too old to reply)
Constantine Thomas
2008-03-04 21:30:01 UTC
Permalink
Akis KALAITZIDIS
2008-03-04 21:30:02 UTC
Permalink
<***@innovasrv.Innova.local>
A<005901c87e35$ead08640$***@wa1wla2>
<***@innovasrv.Innova.local>
A<007401c87e37$2a4e1340$***@wa1wla2>
<***@innovasrv.Innova.local>
<008d01c87e38$99b89ba0$***@wa1wla2>
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 04 Mar 2008 20:59:47.0682 (UTC) FILETIME=[AE41F420:01C87E3A]
X-Greylist: Default is to whitelist mail, not delayed by milter-greylist-3.0 (f05s16.cac.psu.edu [128.118.141.59]); Tue, 04 Mar 2008 15:59:48 -0500 (EST)
X-Virus-Scanned: amavisd-sophos
X-PSU-Spam-Flag: YES
Precedence: bulk
X-PSU-Spam-Hits: 2.001
X-PSU-Spam-Level: **

--_aadcd9e8-dab5-4a4a-8496-108d547cff08_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


Kapou ta mperdeueis megale h omada tou Benito htan h Latsio
enw h Inters einai h klassika aristerh omada (nai nai kserw mhn gelate)
exoun kai summer camp aderfosynhs kai agaphs oi ths inter:-))
twra an thn dhmiourghse ellhnas auto pwrth fora to akouw......

Papous
"There are no conditions of life to which a man cannot get accustomed, espe=
cially if he sees them accepted by everyone around him." Tolstoy
=20
Date: Tue, 4 Mar 2008 15:44:53 -0500
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada toy=
=20
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn dhmiourg=
ise=20
Ellhnas
K
----- Original Message -----=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntn=
s=20
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukairei=
s=20
.....
=20
________________________________
=20
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constan=
tine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
=20
To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Me=
ssi
eklege sto foreio
=20
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos
=20
________________________________
=20
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constan=
tine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
=20
=20
----- Original Message -----
Newsgroups: bit.listserv.hellas
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka
!!!!!!!
=20
=20
Traymatistike sobara o Messi.
K
=20
=20
=20
=20
=20
=20
=20
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=20
=20
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM
=20
=20
=20
=20
=20
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=20
=20
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008=
=20
8:35 AM
_________________________________________________________________
Climb to the top of the charts!=A0Play the word scramble challenge with sta=
r power.
http://club.live.com/star_shuffle.aspx?icid=3Dstarshuffle_wlmailtextlink_ja=
n=

--_aadcd9e8-dab5-4a4a-8496-108d547cff08_
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<head>
<style>
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
FONT-SIZE: 10pt;
FONT-FAMILY:Tahoma
}
</style>
</head>
<body class=3D'hmmessage'>
Kapou ta mperdeueis megale h omada tou Benito htan h Latsio<br>enw h Inters=
einai h klassika aristerh omada (nai nai kserw mhn gelate)<br>exoun kai su=
mmer camp aderfosynhs kai agaphs oi ths inter:-))<br>twra an thn dhmiourghs=
e ellhnas auto pwrth fora to akouw......<br><br>Papous<br>"There are no con=
ditions of life to which a man cannot get accustomed, especially if he sees=
them accepted by everyone around him." Tolstoy<br>&nbsp;<br><br><br>&gt; D=
ate: Tue, 4 Mar 2008 15:44:53 -0500<br>&gt; From: ou-***@SBCGLOBAL.NET<br>&=
gt; Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; To: ***@LISTS.PSU.EDU<=
br>&gt; <br>&gt; Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw=
thn omada toy <br>&gt; dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossouli=
ni kai as thn dhmiourgise <br>&gt; Ellhnas<br>&gt; K<br>&gt; ----- Original=
Message ----- <br>&gt; From: "George Bobolos" &lt;***@innova-sa.gr&g=
t;<br>&gt; To: "Constantine Thomas" &lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HELLA=
***@LISTS.PSU.EDU&gt;<br>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM<br>&gt; S=
ubject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; Krima tov PA=
IKTARA !!!!<br>&gt; Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv fav=
ela tns pio misntns <br>&gt; omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to pl=
nrwvei .....<br>&gt; Krima .....<br>&gt; giwrgos<br>&gt; UG. MATSARA to Mil=
an - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis <br>&gt; .....<br>=
&gt; <br>&gt; ________________________________<br>&gt; <br>&gt; =C1=F0=FC: =
The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine Thomas<b=
r>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC<br>&gt; =
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w ti=
s apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; To Radio National De Espania =
leei oti einai sobaros traymatismos kai o Messi<br>&gt; eklege sto foreio<b=
r>&gt; <br>&gt; ----- Original Message -----<br>&gt; From: "George Bobolos"=
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<br>&gt; To: "Constantine Thomas" &lt;ou-tis=
@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<br>&gt; Sent: Tuesday, Mar=
ch 04, 2008 3:30 PM<br>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <=
br>&gt; <br>&gt; Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<br>&gt; Ti egive?<br>&gt; gi=
wrgos<br>&gt; <br>&gt; ________________________________<br>&gt; <br>&gt; =
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constanti=
ne Thomas<br>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC= <br>&gt; =D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a=
nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; ----- Origi=
nal Message -----<br>&gt; From: George Bobolos &lt;mailto:***@INNOVA-=
SA.GR&gt;<br>&gt; Newsgroups: bit.listserv.hellas<br>&gt; To: ***@LISTS.=
PSU.EDU<br>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM<br>&gt; Subject: Re: =
Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; Na tou baleis pivakides .......<b=
r>&gt; giwrgos<br>&gt; UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, =
ti eivai autos o Kaka<br>&gt; !!!!!!!<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; Traymatisti=
ke sobara o Messi.<br>&gt; K<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <b=
r>&gt; <br>&gt; <br>&gt; --------------------------------------------------=
------------------------------<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; No virus found in =
this incoming message.<br>&gt; Checked by AVG Free Edition.<br>&gt; Version=
: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008<br>&gt; =
8:35 AM<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; --------------=
------------------------------------------------------------------<br>&gt; = <br>&gt; <br>&gt; No virus found in this incoming message.<br>&gt; Checked =
by AVG Free Edition.<br>&gt; Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/13=
10 - Release Date: 3/4/2008 <br>&gt; 8:35 AM<br><br /><hr />Climb to the to=
p of the charts!=A0Play the word scramble challenge with star power. <a hre=
f=3D'http://club.live.com/star_shuffle.aspx?icid=3Dstarshuffle_wlmailtextli=
nk_jan' target=3D'_new'>Play now!</a></body>
</html>=

--_aadcd9e8-dab5-4a4a-8496-108d547cff08_--
Akis KALAITZIDIS
2008-03-04 21:30:03 UTC
Permalink
<***@innovasrv.Innova.local>
A<005901c87e35$ead08640$***@wa1wla2>
<***@innovasrv.Innova.local>
A<007401c87e37$2a4e1340$***@wa1wla2>
<***@innovasrv.Innova.local>
<009901c87e39$2395bab0$***@wa1wla2>
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 04 Mar 2008 21:00:26.0256 (UTC) FILETIME=[C53FE100:01C87E3A]
X-Greylist: Default is to whitelist mail, not delayed by milter-greylist-3.0 (f05s16.cac.psu.edu [128.118.141.59]); Tue, 04 Mar 2008 16:00:27 -0500 (EST)
X-Virus-Scanned: amavisd-sophos
X-PSU-Spam-Flag: YES
Precedence: bulk
X-PSU-Spam-Hits: 2.001
X-PSU-Spam-Level: **

--_44601661-3de0-4a28-a4d9-28b274bc1913_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


entaksie twra na ton feroume sthn PAOKARA.....

Papous
"There are no conditions of life to which a man cannot get accustomed, espe=
cially if he sees them accepted by everyone around him." Tolstoy
=20
Date: Tue, 4 Mar 2008 15:48:45 -0500
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi enantion ths Chalsea=
=20
ala sto alo podi
K
=20
----- Original Message -----=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntn=
s=20
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukairei=
s=20
.....
=20
________________________________
=20
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constan=
tine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
=20
To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Me=
ssi
eklege sto foreio
=20
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos
=20
________________________________
=20
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constan=
tine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
=20
=20
----- Original Message -----
Newsgroups: bit.listserv.hellas
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka
!!!!!!!
=20
=20
Traymatistike sobara o Messi.
K
=20
=20
=20
=20
=20
=20
=20
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=20
=20
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM
=20
=20
=20
=20
=20
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=20
=20
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008=
=20
8:35 AM
_________________________________________________________________
Helping your favorite cause is as easy as instant messaging.=A0You IM, we g=
ive.
http://im.live.com/Messenger/IM/Home/?source=3Dtext_hotmail_join=

--_44601661-3de0-4a28-a4d9-28b274bc1913_
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<head>
<style>
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
FONT-SIZE: 10pt;
FONT-FAMILY:Tahoma
}
</style>
</head>
<body class=3D'hmmessage'>
entaksie twra na ton feroume sthn PAOKARA.....<br><br>Papous<br>"There are =
no conditions of life to which a man cannot get accustomed, especially if h=
e sees them accepted by everyone around him." Tolstoy<br>&nbsp;<br><br><br>=
&gt; Date: Tue, 4 Mar 2008 15:48:45 -0500<br>&gt; From: ou-***@SBCGLOBAL.NE=
T<br>&gt; Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; To: ***@LISTS.PS=
U.EDU<br>&gt; <br>&gt; O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi=
enantion ths Chalsea <br>&gt; ala sto alo podi<br>&gt; K<br>&gt; <br>&gt; =
----- Original Message ----- <br>&gt; From: "George Bobolos" &lt;g.bobolos@=
innova-sa.gr&gt;<br>&gt; To: "Constantine Thomas" &lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&=
gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<br>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:3=
8 PM<br>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt=
; Krima tov PAIKTARA !!!!<br>&gt; Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese =
dnladn tnv favela tns pio misntns <br>&gt; omadas, tns klayomouvas tns Eurw=
pns) kai to plnrwvei .....<br>&gt; Krima .....<br>&gt; giwrgos<br>&gt; UG. =
MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis <br>=
&gt; .....<br>&gt; <br>&gt; ________________________________<br>&gt; <br>&g=
t; =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Consta=
ntine Thomas<br>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=
=EC<br>&gt; =D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; =C8=DD=EC=E1: Re: Ti=
0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; To Radio National=
De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Messi<br>&gt; eklege =
sto foreio<br>&gt; <br>&gt; ----- Original Message -----<br>&gt; From: "Geo=
rge Bobolos" &lt;***@innova-sa.gr&gt;<br>&gt; To: "Constantine Thomas=
" &lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<br>&gt; Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<br>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokri=
es<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<br>&gt; Ti egive=
?<br>&gt; giwrgos<br>&gt; <br>&gt; ________________________________<br>&gt;= <br>&gt; =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2=
Constantine Thomas<br>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10=
:25 =EC=EC<br>&gt; =D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; =C8=DD=EC=E1:=
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; -=
---- Original Message -----<br>&gt; From: George Bobolos &lt;mailto:g.bobol=
***@INNOVA-SA.GR&gt;<br>&gt; Newsgroups: bit.listserv.hellas<br>&gt; To: HEL=
***@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM<br>&gt; Sub=
ject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; Na tou baleis pivakides=
.......<br>&gt; giwrgos<br>&gt; UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw=
, pw, pw, ti eivai autos o Kaka<br>&gt; !!!!!!!<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; T=
raymatistike sobara o Messi.<br>&gt; K<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <=
br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; ----------------------------------------=
----------------------------------------<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; No virus=
found in this incoming message.<br>&gt; Checked by AVG Free Edition.<br>&g=
t; Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/200=
8<br>&gt; 8:35 AM<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; ----=
---------------------------------------------------------------------------=
-<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; No virus found in this incoming message.<br>&gt=
; Checked by AVG Free Edition.<br>&gt; Version: 7.5.516 / Virus Database: 2=
69.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008 <br>&gt; 8:35 AM<br><br /><hr />Helpi=
ng your favorite cause is as easy as instant messaging.=A0You IM, we give. =
<a href=3D'http://im.live.com/Messenger/IM/Home/?source=3Dtext_hotmail_join=
' target=3D'_new'>Learn more.</a></body>
</html>=

--_44601661-3de0-4a28-a4d9-28b274bc1913_--
Constantine Thomas
2008-03-04 21:30:02 UTC
Permalink
George Bobolos
2008-03-04 21:30:05 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E3E.C905D619
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Ti va leme twra .....
Dustuxws oi imitasiov Aggloi (Arsenal) to ebalav to temaxio.=20
Milan - vtemek Aggloi 0-1
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: Constantine Thomas [mailto:ou-***@sbcglobal.net]
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 11:08 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: George Bobolos
=CA=EF=E9=ED.: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to quarteto Baresi Ricaard =
Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se DVD
K

----- Original Message -----=20
From: George Bobolos <mailto:***@INNOVA-SA.GR> =20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:58 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......
Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09

Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise
Ellhnas
K
----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; <***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09
Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis
.....
=09
________________________________
=09
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09
=09
To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
eklege sto foreio
=09
----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; <***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09
Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos
=09
________________________________
=09
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09
=09
=09
----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:***@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!
=09
=09
Traymatistike sobara o Messi.
K
=09
=09
=09
=09
=09
=09
=09
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=09
=09
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM
=09
=09
=09
=09
=09
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=09
=09
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM
=09

=09
________________________________


=09

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.=20
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM
=09


------_=_NextPart_001_01C87E3E.C905D619
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR>=0A=
<STYLE></STYLE>=0A=
</HEAD>=0A=
<BODY bgColor=3D#ffffff>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText15603 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Ti va leme =
twra .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Dustuxws oi imitasiov Aggloi =
(Arsenal) to ebalav to temaxio. </FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Milan - vtemek Aggloi =
0-1</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> Constantine Thomas =
[mailto:ou-***@sbcglobal.net]<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =
=D4=F1=E9 4/3/2008 11:08 =EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> George =
Bobolos<BR><B>=CA=EF=E9=ED.:</B> =
***@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr>=0A=
<DIV><FONT face=3DCentury>Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to =
quarteto Baresi Ricaard Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se =
DVD</FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DCentury>K</FONT></DIV>=0A=
<BLOCKQUOTE style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: =
5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>=0A=
<DIV style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial"><B>From:</B> <A =
title=***@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">George Bobolos</A> </DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =
title=***@LISTS.PSU.EDU =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =
3:58 PM</DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries</DIV>=0A=
<DIV><BR></DIV>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText99716 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv Ispavia =
MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Oso gia tnv Italia, arxn kai =
telos n Milan .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> <A =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=
=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P><FONT size=3D2>Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na =
anextw thn omada toy<BR>dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy =
Mossoulini kai as thn dhmiourgise<BR>Ellhnas<BR>K<BR>----- Original =
Message -----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>Eva la8os ekave stnv zwn =
tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns<BR>omadas, tns =
klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>Krima =
.....<BR>giwrgos<BR>UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla =
kai suvexws =
eukaireis<BR>.....<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =
=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR>To Radio National De Espania leei oti =
einai sobaros traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- =
Original Message -----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<BR>Ti =
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =
=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message =
-----<BR>From: George Bobolos &lt;<A =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">mailto:***@INNOVA-SA.GR</A>&=
gt;<BR>Newsgroups: bit.listserv.hellas<BR>To: =
***@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 =
PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou baleis =
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... =
pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =
sobara o =
Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=
--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No virus =
found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =
Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date: 3/4/2008<BR>8:35 =
AM<BR><BR><BR><BR><BR><BR>-----------------------------------------------=
---------------------------------<BR><BR><BR>No virus found in this =
incoming message.<BR>Checked by AVG Free Edition.<BR>Version: 7.5.516 / =
Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008<BR>8:35 =
AM<BR></FONT></P></DIV>=0A=
<P>=0A=
<HR>=0A=
=0A=
<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =
Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date: 3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E3E.C905D619--
Constantine Thomas
2008-03-04 21:30:04 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_00DF_01C87E12.026677C0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Re: Ti 0a nty0w tis apokriesExw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me =
to quarteto Baresi Ricaard Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena =
se DVD
K
----- Original Message -----=20
From: George Bobolos=20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:58 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......
Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos


-------------------------------------------------------------------------=
-----
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise
Ellhnas
K
----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; =
<***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis
.....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokriesTo Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; =
<***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:***@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!


Traymatistike sobara o Messi.
K=
-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM

=
-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM
-------------------------------------------------------------------------=
-----


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.=20
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM

------=_NextPart_000_00DF_01C87E12.026677C0
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-7">
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16608" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DCentury>Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to =
quarteto=20
Baresi Ricaard Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se =
DVD</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury>K</FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV=20
style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
black"><B>From:</B>=20
<A title=***@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">George=20
Bobolos</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =
title=***@LISTS.PSU.EDU=20
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =
3:58=20
PM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV id=3DidOWAReplyText99716 dir=3Dltr>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv =
Ispavia MIA eivai n=20
omada: Athletico Bilbao ......</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Oso gia tnv Italia, arxn =
kai telos n=20
Milan .....</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>
<DIV dir=3Dltr><BR>
<HR tabIndex=3D-1>
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2=20
Constantine Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 =
4/3/2008 10:44 =EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B>=20
<A =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=
=EC=E1:</B>=20
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR></FONT><BR></DIV>
<DIV>
<P><FONT size=3D2>Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na =
anextw thn=20
omada toy<BR>dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai =
as thn=20
dhmiourgise<BR>Ellhnas<BR>K<BR>----- Original Message -----<BR>From: =
"George=20
Bobolos" &lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas"=20
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday,=20
March 04, 2008 3:38 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR>Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>Eva la8os ekave stnv =
zwn tou=20
(pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns<BR>omadas, tns =
klayomouvas tns=20
Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>Krima .....<BR>giwrgos<BR>UG. =
MATSARA to=20
Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws=20
=
eukaireis<BR>.....<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The=20
Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9=20
4/3/2008 10:34 =EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: =
***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR><BR>To Radio National De Espania leei oti einai =
sobaros=20
traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- Original =
Message=20
-----<BR>From: "George Bobolos" &lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To:=20
"Constantine Thomas" &lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;;=20
&lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30=20
PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR><BR>Gi' auto mpnke =
o A-r-vi=20
?????<BR>Ti=20
=
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The=20
Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9=20
4/3/2008 10:25 =EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: =
***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message -----<BR>From: =
George=20
Bobolos &lt;<A=20
=
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">mailto:***@INNOVA-SA.GR</A>&=
gt;<BR>Newsgroups:=20
bit.listserv.hellas<BR>To: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, =
March 04,=20
2008 3:06 PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou =
baleis=20
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan =
...... pw,=20
pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =
sobara o=20
=
Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=
--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No=20
virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free=20
Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date:=20
3/4/2008<BR>8:35=20
=
AM<BR><BR><BR><BR><BR><BR>-----------------------------------------------=
---------------------------------<BR><BR><BR>No=20
virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free=20
Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date:=20
3/4/2008<BR>8:35 AM<BR></FONT></P></DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =

Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_00DF_01C87E12.026677C0--
George Bobolos
2008-03-04 21:30:01 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E37.F2B14F71
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis .....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokriesTo Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; <***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:***@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!


Traymatistike sobara o Messi.
K-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM------_=_NextPart_001_01C87E37.F2B14F71
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=
<BODY>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText33663 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Krima tov =
PAIKTARA !!!!</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Eva la8os ekave stnv zwn tou =
(pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns omadas, tns klayomouvas =
tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Krima .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>giwrgos</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>UG. MATSARA to Milan - =
Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis =
.....</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
***@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P><FONT size=3D2>To Radio National De Espania leei oti einai sobaros =
traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- Original =
Message -----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<BR>Ti =
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =
=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message =
-----<BR>From: George Bobolos &lt;<A =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">mailto:***@INNOVA-SA.GR</A>&=
gt;<BR>Newsgroups: bit.listserv.hellas<BR>To: =
***@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 =
PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou baleis =
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... =
pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =
sobara o =
Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=
--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No virus =
found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =
Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date: 3/4/2008<BR>8:35 AM<BR></FONT></P></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E37.F2B14F71--
George Bobolos
2008-03-04 21:30:01 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E36.A92F858F
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


=20

----- Original Message -----=20
From: George Bobolos <mailto:***@INNOVA-SA.GR> =20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka !!!!!!!
=20
=20
Traymatistike sobara o Messi.
K

=09
=20


------_=_NextPart_001_01C87E36.A92F858F
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<STYLE>.hmmessage P {=0A=
PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px=0A=
}=0A=
BODY.hmmessage {=0A=
FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma=0A=
}=0A=
</STYLE>=0A=
=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=
<BODY class=3Dhmmessage bgColor=3D#ffffff>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText3695 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Gi' auto =
mpnke o A-r-vi ?????</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>Ti egive?</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
***@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr>=0A=
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<BLOCKQUOTE style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: =
5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>=0A=
<DIV style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial"><B>From:</B> <A =
title=***@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">George Bobolos</A> </DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =
title=***@LISTS.PSU.EDU =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =
3:06 PM</DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries</DIV>=0A=
<DIV><BR></DIV>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText10164 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Na tou baleis =
pivakides .......</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>giwrgos</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>UG. Xavei kati eukaireis n Milan =
...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka !!!!!!!</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>Traymatistike sobara o =
Messi.</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>K</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR><FONT face=3DTahoma =
size=3D2><BR></FONT>&nbsp;</DIV></BLOCKQUOTE></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E36.A92F858F--
George Bobolos
2008-03-04 21:30:03 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E3A.BEC49661
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......
Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokriesKai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise
Ellhnas
K
----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; <***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis
.....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokriesTo Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; <***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:***@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!


Traymatistike sobara o Messi.
K-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM

-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM------_=_NextPart_001_01C87E3A.BEC49661
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=
<BODY>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText99716 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv Ispavia =
MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Oso gia tnv Italia, arxn kai =
telos n Milan .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
***@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P><FONT size=3D2>Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na =
anextw thn omada toy<BR>dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy =
Mossoulini kai as thn dhmiourgise<BR>Ellhnas<BR>K<BR>----- Original =
Message -----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>Eva la8os ekave stnv zwn =
tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns<BR>omadas, tns =
klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>Krima =
.....<BR>giwrgos<BR>UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla =
kai suvexws =
eukaireis<BR>.....<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =
=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR>To Radio National De Espania leei oti =
einai sobaros traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- =
Original Message -----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<BR>Ti =
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =
=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message =
-----<BR>From: George Bobolos &lt;<A =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">mailto:***@INNOVA-SA.GR</A>&=
gt;<BR>Newsgroups: bit.listserv.hellas<BR>To: =
***@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 =
PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou baleis =
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... =
pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =
sobara o =
Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=
--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No virus =
found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =
Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date: 3/4/2008<BR>8:35 =
AM<BR><BR><BR><BR><BR><BR>-----------------------------------------------=
---------------------------------<BR><BR><BR>No virus found in this =
incoming message.<BR>Checked by AVG Free Edition.<BR>Version: 7.5.516 / =
Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008<BR>8:35 =
AM<BR></FONT></P></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E3A.BEC49661--
Constantine Thomas
2008-03-04 21:30:02 UTC
Permalink
Constantine Thomas
2008-03-04 21:30:04 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_00BB_01C87E11.782EB590
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


----- Original Message -----=20
From: Akis KALAITZIDIS=20
To: Constantine Thomas ; ***@lists.psu.edu=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:59 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Kapou ta mperdeueis megale h omada tou Benito htan h Latsio
enw h Inters einai h klassika aristerh omada (nai nai kserw mhn =
gelate)
exoun kai summer camp aderfosynhs kai agaphs oi ths inter:-))
twra an thn dhmiourghse ellhnas auto pwrth fora to akouw......

Isws htan Italos, to onoma tou htan Giovani Paramuthas

Kapoy diabasa gia thn Inter, etsi to diabasa

K


Papous
"There are no conditions of life to which a man cannot get accustomed, =
especially if he sees them accepted by everyone around him." Tolstoy
=20
Date: Tue, 4 Mar 2008 15:44:53 -0500
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy=20
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise=20
Ellhnas
K
----- Original Message -----=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns=20
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis=20
.....
=20
________________________________
=20
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
=20
To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai =
o Messi
eklege sto foreio
=20
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos
=20
________________________________
=20
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
=20
=20
----- Original Message -----
Newsgroups: bit.listserv.hellas
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!
=20
=20
Traymatistike sobara o Messi.
K
=20
=20
=20
=20
=20
=20
=20
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=20
=20
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM
=20
=20
=20
=20
=20
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=20
=20
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008=20
8:35 AM
-------------------------------------------------------------------------=
-----

Climb to the top of the charts! Play the word scramble challenge with =
star power. Play now!=20


-------------------------------------------------------------------------=
-----


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.=20
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM

------=_NextPart_000_00BB_01C87E11.782EB590
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-7">
<STYLE>.hmmessage P {
PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
BODY.hmmessage {
FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma
}
</STYLE>

<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16608" name=3DGENERATOR></HEAD>
<BODY class=3Dhmmessage bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>
<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV=20
style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
black"><B>From:</B>=20
<A title=***@msn.com =
href=3D"mailto:***@msn.com">Akis=20
KALAITZIDIS</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =
title=3Dou-***@sbcglobal.net=20
href=3D"mailto:ou-***@sbcglobal.net">Constantine Thomas</A> ; <A=20
title=***@lists.psu.edu=20
href=3D"mailto:***@lists.psu.edu">***@lists.psu.edu</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =
3:59=20
PM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> RE: Ti 0a nty0w tis=20
apokries</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV>Kapou ta mperdeueis megale h omada tou Benito htan h =
Latsio<BR>enw h=20
Inters einai h klassika aristerh omada (nai nai kserw mhn =
gelate)<BR>exoun kai=20
summer camp aderfosynhs kai agaphs oi ths inter:-))<BR>twra an thn =
dhmiourghse=20
ellhnas auto pwrth fora to akouw......</DIV>
<DIV><BR><FONT face=3DCentury size=3D3>Isws htan Italos, to onoma tou =
htan Giovani=20
Paramuthas</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3>Kapoy diabasa gia thn Inter, etsi =
to=20
diabasa</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3>K</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT><BR>Papous<BR>"There are no =
conditions=20
of life to which a man cannot get accustomed, especially if he sees =
them=20
accepted by everyone around him." Tolstoy<BR>&nbsp;<BR><BR><BR>&gt; =
Date: Tue,=20
4 Mar 2008 15:44:53 -0500<BR>&gt; From: ou-***@SBCGLOBAL.NET<BR>&gt; =
Subject:=20
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; To: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; = <BR>&gt;=20
Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy=20 <BR>&gt; dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as =
thn=20
dhmiourgise <BR>&gt; Ellhnas<BR>&gt; K<BR>&gt; ----- Original Message =
-----=20 <BR>&gt; From: "George Bobolos" &lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>&gt; =
To:=20
"Constantine Thomas" &lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;;=20
&lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 =
3:38=20
PM<BR>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; <BR>&gt; = <BR>&gt;=20
Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>&gt; Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou =
forese=20
dnladn tnv favela tns pio misntns <BR>&gt; omadas, tns klayomouvas tns =

Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>&gt; Krima .....<BR>&gt; =
giwrgos<BR>&gt; UG.=20
MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis = <BR>&gt; .....<BR>&gt; <BR>&gt; =
________________________________<BR>&gt;=20 <BR>&gt; =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =
=EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine=20
Thomas<BR>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =
=EC=EC<BR>&gt; =D0=F1=EF=F2:=20
***@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt;=20 <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; To Radio National De Espania leei oti einai =
sobaros=20
traymatismos kai o Messi<BR>&gt; eklege sto foreio<BR>&gt; <BR>&gt; =
-----=20
Original Message -----<BR>&gt; From: "George Bobolos"=20
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>&gt; To: "Constantine Thomas"=20
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>&gt; =
Sent:=20
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; Gi' auto mpnke o A-r-vi =
?????<BR>&gt; Ti=20
egive?<BR>&gt; giwrgos<BR>&gt; <BR>&gt;=20
________________________________<BR>&gt; <BR>&gt; =C1=F0=FC: The =
Hellenic Discussion=20
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine Thomas<BR>&gt; =
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25=20
=EC=EC<BR>&gt; =D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; ----- Original =
Message=20
-----<BR>&gt; From: George Bobolos=20
&lt;mailto:***@INNOVA-SA.GR&gt;<BR>&gt; Newsgroups:=20
bit.listserv.hellas<BR>&gt; To: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; Sent: =
Tuesday,=20
March 04, 2008 3:06 PM<BR>&gt; Subject: Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt;=20 <BR>&gt; Na tou baleis pivakides .......<BR>&gt; giwrgos<BR>&gt; UG. =
Xavei=20
kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka<BR>&gt;=20
!!!!!!!<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; Traymatistike sobara o =
Messi.<BR>&gt;=20
K<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; = <BR>&gt;=20
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------<BR>&gt;=20 <BR>&gt; <BR>&gt; No virus found in this incoming message.<BR>&gt; =
Checked by=20
AVG Free Edition.<BR>&gt; Version: 7.5.516 / Virus Database: =
269.21.4/1310 -=20
Release Date: 3/4/2008<BR>&gt; 8:35 AM<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; = <BR>&gt;=20 <BR>&gt; <BR>&gt;=20
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------<BR>&gt;=20 <BR>&gt; <BR>&gt; No virus found in this incoming message.<BR>&gt; =
Checked by=20
AVG Free Edition.<BR>&gt; Version: 7.5.516 / Virus Database: =
269.21.4/1310 -=20
Release Date: 3/4/2008 <BR>&gt; 8:35 AM<BR><BR></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<DIV>Climb to the top of the charts!&nbsp;Play the word scramble =
challenge=20
with star power. <A=20
=
href=3D"http://club.live.com/star_shuffle.aspx?icid=3Dstarshuffle_wlmailt=
extlink_jan"=20
target=3D_new>Play now!</A> </DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =

Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_00BB_01C87E11.782EB590--
George Bobolos
2008-03-04 21:30:03 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E3B.0F267EB7
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Stnv m-PAO-vg-K-ara mporei va mnv tov parete, se kaveva gauro gia va =
mazeyei ta lefta gia tnv asfalistikn etaireia mnv para3eveuteis ama tov =
deis .....
giwrgos
UG. 45 moires 8a gervei ......

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Akis =
KALAITZIDIS
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 11:00 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


entaksie twra na ton feroume sthn PAOKARA.....

Papous
"There are no conditions of life to which a man cannot get accustomed, =
especially if he sees them accepted by everyone around him." Tolstoy
=20
Date: Tue, 4 Mar 2008 15:48:45 -0500
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi enantion ths =
Chalsea=20
ala sto alo podi
K
=20
----- Original Message -----=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns=20
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis=20
.....
=20
________________________________
=20
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
=20
To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
eklege sto foreio
=20
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos
=20
________________________________
=20
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
=20
=20
=20
----- Original Message -----
Newsgroups: bit.listserv.hellas
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=20
Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!
=20
=20
Traymatistike sobara o Messi.
K
=20
=20
=20
=20
=20
=20
=20
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=20
=20
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM
=20
=20
=20
=20
=20
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=20
=20
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008=20
8:35 AM
________________________________

Helping your favorite cause is as easy as instant messaging. You IM, we =
give. Learn more. =
<http://im.live.com/Messenger/IM/Home/?source=3Dtext_hotmail_join> =20

------_=_NextPart_001_01C87E3B.0F267EB7
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<STYLE>=0A=
.hmmessage P=0A=
{=0A=
margin:0px;=0A=
padding:0px=0A=
}=0A=
body.hmmessage=0A=
{=0A=
FONT-SIZE: 10pt;=0A=
FONT-FAMILY:Tahoma=0A=
}=0A=
</STYLE>=0A=
=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=
<BODY class=3Dhmmessage>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText20487 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv =
m-PAO-vg-K-ara mporei va mnv tov parete, se kaveva gauro gia va mazeyei =
ta lefta gia tnv asfalistikn etaireia mnv para3eveuteis ama tov deis =
.....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>giwrgos</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>UG. 45 moires 8a gervei =
......</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Akis =
KALAITZIDIS<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 11:00 =
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
***@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>entaksie twra na ton feroume sthn =
PAOKARA.....<BR><BR>Papous<BR>"There are no conditions of life to which =
a man cannot get accustomed, especially if he sees them accepted by =
everyone around him." Tolstoy<BR>&nbsp;<BR><BR><BR>&gt; Date: Tue, 4 Mar =
2008 15:48:45 -0500<BR>&gt; From: ou-***@SBCGLOBAL.NET<BR>&gt; Subject: =
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; To: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; = <BR>&gt; O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi enantion =
ths Chalsea <BR>&gt; ala sto alo podi<BR>&gt; K<BR>&gt; <BR>&gt; ----- =
Original Message ----- <BR>&gt; From: "George Bobolos" =
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>&gt; To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>&gt; Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM<BR>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>&gt; Eva =
la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns = <BR>&gt; omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei =
.....<BR>&gt; Krima .....<BR>&gt; giwrgos<BR>&gt; UG. MATSARA to Milan - =
Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis <BR>&gt; =
.....<BR>&gt; <BR>&gt; ________________________________<BR>&gt; <BR>&gt; =
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas<BR>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 =
10:34 =EC=EC<BR>&gt; =D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; = <BR>&gt; To Radio National De Espania leei oti einai sobaros =
traymatismos kai o Messi<BR>&gt; eklege sto foreio<BR>&gt; <BR>&gt; =
----- Original Message -----<BR>&gt; From: "George Bobolos" =
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>&gt; To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>&gt; Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<BR>&gt; =
Ti egive?<BR>&gt; giwrgos<BR>&gt; <BR>&gt; =
________________________________<BR>&gt; <BR>&gt; =C1=F0=FC: The =
Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =
=EC=EC<BR>&gt; =D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =C8=DD=EC=E1: =
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
----- Original Message -----<BR>&gt; From: George Bobolos =
&lt;mailto:***@INNOVA-SA.GR&gt;<BR>&gt; Newsgroups: =
bit.listserv.hellas<BR>&gt; To: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM<BR>&gt; Subject: Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; Na tou baleis pivakides .......<BR>&gt; =
giwrgos<BR>&gt; UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti =
eivai autos o Kaka<BR>&gt; !!!!!!!<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
Traymatistike sobara o Messi.<BR>&gt; K<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; = <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
-------------------------------------------------------------------------=
-------<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; No virus found in this incoming =
message.<BR>&gt; Checked by AVG Free Edition.<BR>&gt; Version: 7.5.516 / =
Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008<BR>&gt; 8:35 =
AM<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
-------------------------------------------------------------------------=
-------<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; No virus found in this incoming =
message.<BR>&gt; Checked by AVG Free Edition.<BR>&gt; Version: 7.5.516 / =
Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008 <BR>&gt; 8:35 =
AM<BR><BR>=0A=
<HR>=0A=
Helping your favorite cause is as easy as instant messaging.&nbsp;You =
IM, we give. <A =
href=3D"http://im.live.com/Messenger/IM/Home/?source=3Dtext_hotmail_join"=
target=3D_new>Learn more.</A> </DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E3B.0F267EB7--
Constantine Thomas
2008-03-04 22:30:01 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_011F_01C87E15.A6F3AEE0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Re: Ti 0a nty0w tis apokriesKai deytero!

----- Original Message -----=20
From: George Bobolos=20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 4:28 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Ti va leme twra .....
Dustuxws oi imitasiov Aggloi (Arsenal) to ebalav to temaxio.=20
Milan - vtemek Aggloi 0-1
giwrgos


-------------------------------------------------------------------------=
-----
=C1=F0=FC: Constantine Thomas [mailto:ou-***@sbcglobal.net]
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 11:08 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: George Bobolos
=CA=EF=E9=ED.: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to quarteto Baresi Ricaard =
Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se DVD
K
----- Original Message -----=20
From: George Bobolos=20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:58 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......
Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos


-------------------------------------------------------------------------=
---
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise
Ellhnas
K
----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; =
<***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis
.....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokriesTo Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai =
o Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <***@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-***@SBCGLOBAL.NET>; =
<***@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:***@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!


Traymatistike sobara o Messi.
K=
-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM

=
-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM
-------------------------------------------------------------------------=
---


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.=20
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM-------------------------------------------------------------------------=
-----


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.=20
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM

------=_NextPart_000_011F_01C87E15.A6F3AEE0
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-7">
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16608" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DCentury>Kai deytero!</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV=20
style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
black"><B>From:</B>=20
<A title=***@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">George=20
Bobolos</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =
title=***@LISTS.PSU.EDU=20
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =
4:28=20
PM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV id=3DidOWAReplyText15603 dir=3Dltr>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Ti va leme =
twra=20
.....</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Dustuxws oi imitasiov =
Aggloi (Arsenal) to=20
ebalav to temaxio. </FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Milan - vtemek Aggloi =
0-1</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>giwrgos</FONT></DIV></DIV>
<DIV dir=3Dltr><BR>
<HR tabIndex=3D-1>
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> Constantine Thomas=20
[mailto:ou-***@sbcglobal.net]<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =
=D4=F1=E9 4/3/2008 11:08=20
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> George Bobolos<BR><B>=CA=EF=E9=ED.:</B> =
<A=20
=
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=
=EC=E1:</B>=20
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR></FONT><BR></DIV>
<DIV dir=3Dltr>
<DIV><FONT face=3DCentury>Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me =
to quarteto=20
Baresi Ricaard Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se=20
DVD</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury>K</FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial"><B>From:</B> <A =

title=***@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">George=20
Bobolos</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =
title=***@LISTS.PSU.EDU=20
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =
3:58=20
PM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV id=3DidOWAReplyText99716 dir=3Dltr>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv =
Ispavia MIA eivai n=20
omada: Athletico Bilbao ......</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Oso gia tnv Italia, arxn =
kai telos n=20
Milan .....</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial =
size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>
<DIV dir=3Dltr><BR>
<HR tabIndex=3D-1>
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic =
Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2=20
Constantine Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 =
4/3/2008 10:44 =EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B>=20
<A=20
=
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=
=EC=E1:</B>=20
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR></FONT><BR></DIV>
<DIV>
<P><FONT size=3D2>Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw =
na anextw=20
thn omada toy<BR>dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy =
Mossoulini kai=20
as thn dhmiourgise<BR>Ellhnas<BR>K<BR>----- Original Message =
-----<BR>From:=20
"George Bobolos" &lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine =
Thomas"=20
&lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday,=20
March 04, 2008 3:38 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR>Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>Eva la8os ekave stnv =
zwn tou=20
(pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns<BR>omadas, tns =
klayomouvas tns=20
Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>Krima .....<BR>giwrgos<BR>UG. =
MATSARA to=20
Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws=20
=
eukaireis<BR>.....<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The=20
Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9=20
4/3/2008 10:34 =EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: =
***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR><BR>To Radio National De Espania leei oti einai =
sobaros=20
traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- Original =
Message=20
-----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;***@innova-sa.gr&gt;<BR>To:=20
"Constantine Thomas" &lt;ou-***@SBCGLOBAL.NET&gt;;=20
&lt;***@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30=20
PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR><BR>Gi' auto =
mpnke o=20
A-r-vi ?????<BR>Ti=20
=
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The=20
Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9=20
4/3/2008 10:25 =EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: =
***@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message -----<BR>From: =
George=20
Bobolos &lt;<A=20
=
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">mailto:***@INNOVA-SA.GR</A>&=
gt;<BR>Newsgroups:=20
bit.listserv.hellas<BR>To: ***@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, =
March 04,=20
2008 3:06 PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou =
baleis=20
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan =
...... pw,=20
pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =
sobara o=20
=
Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=
--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No=20
virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free=20
Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008<BR>8:35=20
=
AM<BR><BR><BR><BR><BR><BR>-----------------------------------------------=
---------------------------------<BR><BR><BR>No=20
virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free=20
Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008<BR>8:35 AM<BR></FONT></P></DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG =
Free=20
Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release=20
Date: 3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =

Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_011F_01C87E15.A6F3AEE0--
Constantine Thomas
2008-03-04 22:30:02 UTC
Permalink
Loading...